Bierzmowanie

BIERZMOWANIE
Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej łączą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. /KKK 1285/

 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się corocznie w naszej parafii. Jest on udzielany zazwyczaj pod koniec roku szkolnego. W przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu uczestniczy młodzież wszystkich klas gimnazjalnych a także ci, którzy z różnych względów nie przyjęli wcześniej tego sakramentu.

 

Do istotnych elementów przygotowania do bierzmowania należy:

życie sakramentalne (comiesięczna spowiedź, Msza św. w niedzielę i święta),

świadectwo życia (opinia nauczycieli, katechetów, i in.),

wiedza religijna (obecność na spotkaniach, znajomość Małego Katechizmu);

Lekceważenie tych elementów przygotowania (dwie nieobecności na spotkaniach, nieznajomość „Małego Katechizmu”, brak pozytywnej opinii, zaniedbania w życiu sakramentalnym) powodują skreślenie kandydata z listy przygotowujących się do bierzmowania.

Każde spotkanie, spowiedź św. i wydarzenie podczas przygotowania do bierzmowania potwierdzamy podpisem księdza prowadzącego spotkanie.

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować do prowadzących spotkania księży

Komentowanie jest wyłączone